Velg en side

EIENDOMSSKATT

av | apr 6, 2017 | Skatt på bolig

Det er opp til hver enkelt kommune om det skal skrives ut eiendomsskatt. I 2016 ble det innført eiendoms­skatt på boliger i Oslo og i år utskrives det også eiendomsskatt på næringseiendom. Det viser seg imidlertid at flere boligeiere slipper unna eiendomsskatten. I denne artikkelen gir vi et raskt overblikk over regelverket for eiendomsskatt og enkelte utfordringer knyttet til dette.

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en kommunal skatt på fast eiendom. Eiendomsskattesatsen kan settes fra 2-7 promille av beregningsgrunnlaget. Satsen kan ikke settes høyere enn 2 promille i innføringsåret og den kan maks øke med 2 promille hvert år. For boliger i Oslo har satsen økt fra 2 til 3 promille fra fjoråret, og for andre eiendommer er satsen 2 promille.

Hver kommune kan fastsette om det skal gis bunnfradrag og størrelsen på dette. Bunnfradraget for boliger og fritidsboliger i Oslo kommune er på 4 millioner kroner. Det høye bunnfradraget medfører at mange boligeiere ikke rammes av skatten. Det gis ikke bunnfradrag for andre type eiendommer.

Beregningsgrunnlaget for eiendomsskatten er eiendomsskattegrunnlaget. Eiendomsskattegrunnlaget er eiendommens takst, som fastsettes av kommunen og benyttes for alle type eiendommer. For boliger med formuesverdi fra Skatteetaten benyttes imidlertid 80 % av denne verdien som beregnings­grunnlag. Disse boligene trenger dermed ikke å takseres. Hvis boligen ikke har formuesverdi fordi eier ikke har rapportert opplysninger om boligen til skattemyndighetene eller formuesverdien av andre grunner ikke er anvendelig, takseres boligen av kommunen på vanlig måte.

Taksering

Taksten fastsettes hvert tiende år til antatt objektiv markedsverdi. Ved betydelige fysiske endringer på eiendommen kan det bes om ny taksering. Taksten baseres på både sjablongmessige verdeiendomsskatt boligier og mer detaljerte retningslinjer. Det foretas også en utvendig befaring av eiendommen før taksten kan settes. Takstmennene har da anledning til å justere sjablongverdien etter skjønn basert på indre og ytre faktorer.

For boliger og fritidsboliger benyttes en sjablongtakst med utgangspunkt i areal og en kvadratmeter­pris som beror på hvilken type eiendom det er tale om og eiendommens beliggenhet. Justeringer kan typisk være solforhold og utsikt.

For næringseiendom tar taksten utgangspunkt i kvadratmeterpris og justeres etter hvilken sone eiendommen ligger i. For verk og bruk settes taksten til substansverdien eller såkalt teknisk verdi med fradrag for slit og elde, og for ubebygde tomter baseres taksten på skjønn med utgangpunkt i tomtens reguleringsformål, påregnelig utnyttelse og beliggenhet.

Målet er i hovedsak at like eiendommer skal behandles likt. Man kan imidlertid ikke påberope seg forskjellsbehandling sammenlignet med andre kommuner, siden hver enkelt kommune selv avgjør rammene for skatten.

Vær oppmerksom på at alle nybygde boliger fritas fra eiendomsskatt året etter ferdigstillelse. Det vil si at boliger som er ferdigstilt i 2016 vil være fritatt for eiendomsskatt i 2017, men vil kunne få eiendomsskatt i 2018. Det skal også gis fritak for enkelte eiendommer som er direkte eid av staten og som har et allmennyttig formål eller eiendommer som benyttes til kulturelle formål.     

Hva eiendommen din er taksert til fremgår av eiendomsskatteseddelen.  Seddelen viser også hvordan en eventuell eiendomsskatt er beregnet.

Hvem er ansvarlig for skatten?

Eiendomsskatten skal i utgangspunktet betales av eiendommens eier, men profesjonelle parter har stor avtalefrihet og kan avtale at leietaker er ansvarlig for skatten. Her vil avtalens regulering være avgjørende. Der dette ikke er regulert i avtalen er det eier som er ansvarlig.

Klage på eiendomsskatt

Før du betaler eiendomsskatten bør du sjekke om taksten er riktig. Du må da vite hvordan kommunen har beregnet eiendomsskatten på boligen. Dette skal fremgå av skatteseddelen.

Det kan lønne seg å delta på befaringen slik at du får mulighet til å informere om forhold som kan begrunne en lavere takst på eiendommen.

Er du uenig i fastsettelsesgrunnlaget kan du klage hvert år, såfremt det ikke tidligere har vært klaget på samme grunnlag. Fristen er normalt seks uker etter at eiendomsskatten er kunngjort og skatte­seddelen er sendt ut. I år utløper fristen senest 11. april.

Typiske klagegrunnlag vil være at det er benyttet uriktig arealstørrelse, som uriktig angivelse av byggets størrelse eller uriktig fordeling av ulike arealtyper. En annet typisk klagegrunn er brudd på likebehandlingsprinsippet.

Merk at du må betale skatten selv om taksten er påklaget.

Denne artikkelen er skrevet av advokatfullmektig Linn Moastuen i samarbeid med advokat Hans Peter Sverdrup


Advokathjelp ved spørsmål om eiendomsskatt?

Trenger du bistand i forbindelse med spørsmål om eiendomsskatt, eller trenger du hjelp til å sende inn klage, ta kontakt med en av våre dyktige advokater på telefon 21378000

Pin It on Pinterest