Velg en side

Arveavgiften ble opphevet fra og med 1. januar 2014. Dette gjør at man kan overføre eiendommer og andre verdifulle objekter til sine arvinger uten at overføringen utløser arveavgift til staten.

Bortfall av arveavgiften innebærer at det ikke påløper arveavgift for gaver som gis etter 1. januar 2014. Det blir heller ikke arveavgift ved arv etter dødsfall som inntreffer etter 1. januar 2014.

Det er ikke lenger meldeplikt, man må kun gi opplysning i selvangivelsen post 1.5.3 hvis verdien av arv eller gave er over kr 100 000.

Samtidig med at arveavgiften ble fjernet er det gjort endringer i skattereglene som likevel kan innebære at men kommer dårligere ut enn man ville gjort etter de gamle reglene. Dette har sammenheng med at det er innført et såkalt kontinuitetsprinsipp.

Kontinuitetsprinsippet innebærer at mottaker overtar arvelaters eller givers skattemessige posisjon i forhold til overtatte objektene. Dette gjelder for skattemessig inngangsverdi, avskrivningsgrunnlag og andre skatteposisjoner. Før 2014 etablerte mottaker ny inngangsverdi ut fra omsetningsverdien på arv- eller gavetidspunktet, begrenset til verdien som ble lagt til grunn ved beregning av arveavgift.

Forskjellen kan illustreres med et eksempel:

  • Mor kjøpte utleieeiendom i 1995 for kr 2 000 000
  • Eiendommen overføres fra mor til datter i desember 2013 eller i januar 2014 til en verdi på kr 4 000 000.
  • Eiendommen selges i 2016 for kr 5 000 000.
  • Dersom overføring fra mor til datter skjedde i desember 2013 ville det påløpe kr 340 000 i arveavgift. I tillegg kommer kr 280 000 i gevinstskatt ved salget i 2016. Til sammen blir dette kr 620 000 i skatt og arveavgift.
  • Dersom overføring fra mor til datter skjedde i januar 2014 ville det påløpe kr 0 i arveavgift. Imidlertid kommer det en gevinstskatt på kr 810 000.
  • Merkostnad i skatt som følge av at overføringen ble gjort i januar 2014 er dermed på kr 190 000.

Denne forskjellen gjør seg gjeldende blant annet for latente gevinster knyttet til tomter og utleieboliger. Ved overføring av næringseiendom vil dessuten bedriftens mulighet til å foreta skattemessige avskrivninger reduseres.

Dersom man arver en utleiebolig kan det være gunstig å selv bo i boligen i minst ett år etter overtakelse slik at man kan selge skattefritt i medhold av reglene for eier- og botid.

Det er et viktig unntak fra kontinuitet for visse eiendommer. Dette gjelder:

  • Bolig
  • Fritidsbolig
  • Alminnelig gårdsbruk/skogbruk

For alle tre er det et vilkår for diskuntinuitet at arvelater eller gavegiver kunne solgt skattefritt på tidspunktet for arv eller gave.

Ved generasjonsskifter kan det komme skattemessige overraskelser som man kunne unngått dersom man hadde planlagt på forhånd. Vi arbeider mye med denne type saker og har god kjennskap til mulige fallgruber.

 

Pin It on Pinterest